PDF, English,

Share this book:

ซูเนียนเติบโตขึนมาในบานเดกกำพราดวยความคิดทีวา
สักวันหนึงจะมีเจาชายมาชวยตัวเองออกไปเหมือนอยางเจาหญิง
สุดทายคนทีมารับเขาออกไปไมใชเจาชาย
หากเปน 'ผูอุปการะ' นิสัยแปลกประหลาด …เซียเหยียน…
เซียเหยียนเชืออยางฝังใจวาตัวเองไมชอบผูชาย
และจะไมมีวันยอมใหพวกรักรวมเพศทีคิดอะไรกับตัวเองมาปวนเปียนอยูขางๆ โดยเดดขาด
เขาจึงเลือกสงซูเนียนไปใหพนหูพนตา
ไมนึกวาพอทำอยางนัน 'ตัวรักษาความมันคงทางอารมณ' ขอ ซูเนี่ยนเติบโตขึ้นมาในบ้านเด็กกำพร้าด้วยความคิดที่ว่า
สักวันหนึ่งจะมีเจ้าชายมาช่วยตัวเองออกไปเหมือนอย่างเจ้าหญิง
สุดท้ายคนที่มารับเขาออกไปไม่ใช่เจ้าชาย
หากเป็น 'ผู้อุปการะ' นิสัยแปลกประหลาด …เซี่ยเหยียน…
เซี่ยเหยียนเชื่ออย่างฝังใจว่าตัวเองไม่ชอบผู้ชาย
และจะไม่มีวันยอมให้พวกรักร่วมเพศที่คิดอะไรกับตัวเองมาป้วนเปี้ยนอยู่ข้างๆ โดยเด็ดขาด
เขาจึงเลือกส่งซูเนี่ยนไปให้พ้นหูพ้นตา
ไม่นึกว่าพอทำอย่างนั้น 'ตัวรักษาความมั่นคงทางอารมณ์' ของเขาจะพลอยจากไปด้วย…
คนหนึ่งอยากรัก ส่วนอีกคนไม่อยากให้รัก
แล้วเมื่อไหร่ 'ความรัก' ของคนสองคนจะมาบรรจบกันเสียที?