PDF, English,
354 pages

Share this book:

ภายในกำแพงสีแดงของวังหลวง ความดี ความเลว ความรัก ความชัง ลวนแตเปนเงาเลือนลางอันพรามัวทียากจะบอกอยางชัดเจนได และตำหนักใน คือโลกแหงการตอสูเพือชวงชิงของเหลาสตรีทังหลาย

ในหนาประวัติศาสตรจีนสวนใหญจะบันทึกแตเรืองราวของบุรุษ สวนสตรีทีอยูเบืองหลัง ลวนเปนเพียงเงาอันโดดเดียวทีถูกกลาวถึงเพียงนอยนิด สิงเดียวทีพระสนมนางในเหลือทิงไวบนหนาหนังสือประวัติศาสตรเกาเหลืองกคือนามสกุลและชือตำแหนง ภายในกำแพงสีแดงของวังหลวง ความดี ความเลว ความรัก ความชัง ล้วนแต่เป็นเงาเลือนลางอันพร่ามัวที่ยากจะบอกอย่างชัดเจนได้ และตำหนักใน คือโลกแห่งการต่อสู้เพื่อช่วงชิงของเหล่าสตรีทั้งหลาย

ในหน้าประวัติศาสตร์จีนส่วนใหญ่จะบันทึกแต่เรื่องราวของบุรุษ ส่วนสตรีที่อยู่เบื้องหลัง ล้วนเป็นเพียงเงาอันโดดเดี่ยวที่ถูกกล่าวถึงเพียงน้อยนิด สิ่งเดียวที่พระสนมนางในเหลือทิ้งไว้บนหน้าหนังสือประวัติศาสตร์เก่าเหลืองก็คือนามสกุลและชื่อตำแหน่งที่ไร้ความหมาย เรื่องราวชีวิตของพวกนางล้วนกลืนหายไปกับเศษเถ้าธุลีในทุกรัชสมัย

เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน เล่าถึงเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งนาม “เจินหวน” ที่วาดหวังเพียงหนึ่งรักแท้ หากแต่โชคชะตากลับดลบันดาลให้นางต้องรักบุรุษที่มิอาจมีรักเพียงหนึ่ง นางต้องตกลงในวังวนแห่งการช่วงชิงภายในวังหลวง ซึ่งเป็นสมรภูมิรบที่เหี้ยมโหดและมากเหลี่ยมเล่ห์ไม่แพ้สมรภูมิรบใดๆ ในโลกหล้า จนเกิดกลายเป็นเรื่องราวการต่อสู้และความรักอันสลับซับซ้อน สุดท้ายแล้วความฝันของนางจะเป็นจริงหรือไม่?