PDF, English,
280 pages

Share this book:

“ลำนำรักเทพสวรรค เลม 1 ภาค หนึงคำมัน สัญญานิรันดร” เลาถึงในอดีตกาล ทีทังเทพ มนุษย ปีศาจ ตางอาศัยอยูรวมกันในโลกมนุษย ดินแดนถูกแบงเปนสามอาณาจักร ปกครองเปนเอกเทศตอกัน “ซือโหยว” คือราชันแหงสัตวปา มันเปนบริวารของ “จักรพรรดิเสินหนง” หนึงในสามผูนำแหงอาณาจักร ซือโหยวมีเพียงความดิบเถือนและตองการทำทุกอยางเพือใหบรรลุเปาหมายของตนเอง แตและโชคชะตากลับชักนำใหมันพบพานหญิงสาวผูหนึงทีเปลียน “ลำนำรักเทพสวรรค์ เล่ม 1 ภาค หนึ่งคำมั่น สัญญานิรันดร์” เล่าถึงในอดีตกาล ที่ทั้งเทพ มนุษย์ ปีศาจ ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์ ดินแดนถูกแบ่งเป็นสามอาณาจักร ปกครองเป็นเอกเทศต่อกัน “ซือโหยว” คือราชันแห่งสัตว์ป่า มันเป็นบริวารของ “จักรพรรดิเสินหนง” หนึ่งในสามผู้นำแห่งอาณาจักร ซือโหยวมีเพียงความดิบเถื่อนและต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง แต่และโชคชะตากลับชักนำให้มันพบพานหญิงสาวผู้หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตมันตลอดกาล และกลายเป็นลำนำรักแห่งสวรรค์ที่ผูกด้วยพันธสัญญาที่มีต่อกันนิรันดร์