PDF, English,
400 pages

Share this book:

เพือชวยยวนชิง เพือนทีเปนชนเผาหมอผี ซูซูปลอมตัวเปนนองสาวของเขาแลวแตงงานกับขันทีเฒา นึกไมถึงวาจะไดเปนเจาบาน ถูกวานใหทำลายมุกมังกรขาวทังยังไดปลดผนึกเทพมังกรเกินหยางออก เมือคิดถึงซิงเหยียนทียอมสละบัลลังก เธอจึงไมสามารถปฏิเสธเงือนไขของเทพมังกร เริมคนหามุกมังกรทีกระจัดกระจาย นึกไมถึงวาคลืนลูกหนึงยังไมทันสงบ คลืนอีกลูกกซัดเขามาซำเติม ฮองเตแควนเชียนตาวพากองกำลังมาตรวจคนจวนเชียนซุย เพื่อช่วยยวนชิง เพื่อนที่เป็นชนเผ่าหมอผี ซู่ซู่ปลอมตัวเป็นน้องสาวของเขาแล้วแต่งงานกับขันทีเฒ่า นึกไม่ถึงว่าจะได้เป็นเจ้าบ้าน ถูกวานให้ทำลายมุกมังกรขาวทั้งยังได้ปลดผนึกเทพมังกรเกิ้นหยางออก เมื่อคิดถึงซิงเหยียนที่ยอมสละบัลลังก์ เธอจึงไม่สามารถปฏิเสธเงื่อนไขของเทพมังกร เริ่มค้นหามุกมังกรที่กระจัดกระจาย นึกไม่ถึงว่าคลื่นลูกหนึ่งยังไม่ทันสงบ คลื่นอีกลูกก็ซัดเข้ามาซ้ำเติม ฮ่องเต้แคว้นเชียนต่าวพากองกำลังมาตรวจค้นจวนเชียนซุ่ย ทั้งยังบังคับให้ซู่ซู่มาเป็นสนม ในช่วงเวลาอันตรายที่ฉีหลินฮุยผู้เย่อหยิ่งกำลังจะลงมือสำเร็จ อวี้หลานถิงที่ภักดีต่อฉีหลินฮุยมาตลอดก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีเขาจนหมดสติได้ทันเวลา! อวี้หลานถิงที่ควรเป็นศัตรูกลับยื่นมือเข้าช่วยเหลือในยามคับขัน ความรู้สึกดีในใจซู่ซู่พุ่งพรวดทันที! ความสัมพันธ์ของทั้งสองเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุนี้นางจะรับข้อเสนอของอวี้หลานถิงที่ขอให้กลับไปยังเกาะเงินทองหรือไม่