PDF, English,

Share this book:

ในบรรดาบทประพันธหลากแนว หลากโครงเรืองหลากวิธีการเขียนของ ทมยันตี นวนิยายรักผสานกับการขามมิติเวลา ในลักษณะยอนยุค ยอนภพ จะเปนที “ตองใจ” ของผูอานเปนพิเศษ อาทิ ทวิภพ ซึงคอนิยายของคุณทมยันตีทุกทานรูจักและซาบซึงตรึงใจเปนอยางดี หรือแมแต อตีตา เรืองใหมลาสุดกตรึงผูอานชนิดวางไมลงทีเดียว สำหรับ พิศวาส เรืองนี ชือเรืองกบอกนัยแลว พิษสงแหงความรัก พิษสงแหงความพิศวาส อุบล…คือวิญญาณทีทนทุก ในบรรดาบทประพันธ์หลากแนว หลากโครงเรื่องหลากวิธีการเขียนของ ทมยันตี นวนิยายรักผสานกับการข้ามมิติเวลา ในลักษณะย้อนยุค ย้อนภพ จะเป็นที่ “ต้องใจ” ของผู้อ่านเป็นพิเศษ อาทิ ทวิภพ ซึ่งคอนิยายของคุณทมยันตีทุกท่านรู้จักและซาบซึ้งตรึงใจเป็นอย่างดี หรือแม้แต่ อตีตา เรื่องใหม่ล่าสุดก็ตรึงผู้อ่านชนิดวางไม่ลงทีเดียว สำหรับ พิศวาส เรื่องนี้ ชื่อเรื่องก็บอกนัยแล้ว พิษสงแห่งความรัก พิษสงแห่งความพิศวาส อุบล…คือวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานด้วยความรักและหน้าที่ หน้าที่พิทักษ์ทรัพย์แผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก นานนับศตวรรษที่เธอตกอยู่กับอาฆาต แค้นเคือง นานนับศตวรรษที่แววตาวับวาวบ่งบอกรอยรัก รอยแค้น รอยอาลัยและความสงสัยว่า…ทำไมชายคนรักขุนศึกคู่แผ่นดินที่เธอแสนรักและรักเธอ ถึงได้กระทำต่อเธอด้วยความเหี้ยมโหด โดยที่เธอไม่รัถึงเหตุผลของการกระทำ วิธีเดียวที่เธอ…วิญญาณเธอจะได้รับการปลดปล่อย…ไม่ต้องทำหน้าที่ตนไปจวบจนกว่าไฟบรรลัยกัลป์จะแล่นล้างสี่หล้าให้พินาศลงสิ้น นั่นคือเธอต้องหา “ตัวตายตัวแทน” และ อุบล…หรือในชื่อ สโรชินี ในเวลาแห่งปัจจุบัน ก็ไม่ปรารถนาใคร นอกจากเขาคนนั้น…ขุนศึกคู่แผ่นดิน “อัคนี” ชายคนที่เธอรักปานดวงใจชายที่ทำไว้กับเธออย่างสาหัสสากรรจ์ รักคือรัก ความรักที่พิสุทธิ์ย่อมต้องได้ความรักเช่นเดียวกันนั้นเป็นสิ่งตอบแทน แต่…เมื่อความรักแท้กลับได้รับความทนทุกข์ทรมานตอบสนอง เธอจึงพยายามค้นหาความยุติธรรมที่เธอคิดว่า ควรจะเป็นไปในรูปเดียวกัน แรงแห่งพิษสวาท รอการพิสูจน์จากคุณผู้อ่านแล้วจริงหรือ…แม้ในความชิงชัง เจ็บแค้น ความรักก็ไม่สามารถหักหายไปได้ จริงหรือ…ถ้าคิดจะมีรัก ก็จงให้ทั้งหมดของชีวิตและวิญญาณแก่ความรักนั้น หากคุณต้องการคำตอบ “ทมยันตี” ก็ได้มอบคำตอบแห่งรักอันสง่างามนั้นไว้กับคุณแล้ว ณ ที่แห่งนี้!