PDF, English,
320 pages

Share this book:

หลังจากเหตุการณทีเมืองหรงโจว พวกหลิวซูเหมยกเดินทางกลับเมืองหลวงดวยเรือของสกุลเสินเพือไปรวมงานฉลองวันพระราชสมภพของจักรพรรดิหมิง ทวาในวันงานกลับมีขาวทีนาตกใจเกิดขึน ทูเจวียเกิดการกบฏและเตรียมนำทหารมาทำสงครามกับจงหยวน ขาวนีทำใหการแยงชิงตำแหนงรัชทายาทเขมขนขึน ไมรูวาเปนเพราะเหตุนีหรือไม องคชายเฉิงจึงกราบทูลขอพระราชทานสมรสกับคุณหนูรองสกุลเสิน ทวาเซียอันหวายกลับไมคัดคานเรืองการสม หลังจากเหตุการณ์ที่เมืองหรงโจว พวกหลิวซูเหมยก็เดินทางกลับเมืองหลวงด้วยเรือของสกุลเสิ่นเพื่อไปร่วมงานฉลองวันพระราชสมภพของจักรพรรดิหมิง ทว่าในวันงานกลับมีข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้น ทูเจวี๋ยเกิดการกบฏและเตรียมนำทหารมาทำสงครามกับจงหยวน ข่าวนี้ทำให้การแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทเข้มข้นขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่ องค์ชายเฉิงจึงกราบทูลขอพระราชทานสมรสกับคุณหนูรองสกุลเสิ่น ทว่าเซี่ยอันหวายกลับไม่คัดค้านเรื่องการสมรสพระราชทานนี้เลยสักคำ หลิวซูเหมยจะสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ ได้หรือไม่ ติดตามได้ในเล่มค่ะ